Terminy składania wniosków o stypendia


Wnioski o stypendia socjalne lub specjalne dla niepełnosprawnych można składać w dowolnym momencie roku akademickiego, co skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Wnioski o pozostałe stypendia należy złożyć w terminie do 14 dni od momentu rozpoczęcia semestru zimowego.

Politechnika Warszawska obejmuje swoich studentów i doktorantów systemem pomocy materialnej. Podstawowym jej składnikiem jest Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, utworzony z dotacji z budżetu państwa. Poza nim Uczelnia posiada Własny Fundusz Stypendialny oraz otrzymuje dodatkowe środki, takie jak dotacje przeznaczone na stypendia ministra.


W razie pytań i wątpliwości najlepiej poinformowaną osobą, która może udzielić wyjaśnień jest przewodniczący Komisji Socjalnej ks@samorzad.pw.edu.pl. Pomocą mogą również służyć wszystkie wydziałowe komisje stypendialne.

Redakcja Polibuda.info nie udziela żadnych informacji związanych z treścią tej strony.

Komunikaty

Kwoty stypendiów w Roku Akademickim 2014/2015


Kwoty stypendiów w Roku Akademickim 2014/2015 (PDF, 0.5MB)

Kwoty stypendiów na Rok Akademicki 2015/2016 zostaną określone pod koniec października 2015.

Czym jest zapomoga?


Zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej zapomoga, to pomoc finansowa, którą przyznaje się studentowi w losowej, przejściowo trudnej, sytuacji materialnej. Wniosek o zapomogę należy dostarczyć w ciągu 3 miesięcy od zdarzenia, które uprawnia do jej otrzymania.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Jak dostać stypendium?


Przed złożeniem wniosku o stypendium należy zapoznać się z dokumentacją dostępną na stronie Biura Spraw Studenckich w szczególności z Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej
Polecamy również zajrzeć do poradnika stypendialnego

Uzupełniony formularz , wraz z niezbędną dokumentacją, należy dostarczyć do dziekanatu lub do wyznaczonego w tym celu pracownika wydziału.

Wśród potrzebnych zaświadczeń są:
• Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach 1
• Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 1
• Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej 1
• Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu 2
• Oświadczenia o wysokości dochodu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym 2
• Zaświadczenia o alimentach, wyroki sądowe, akty zgonu 2

W przypadku posiadania rodzeństwa:
• Zaświadczenie o studiowaniu / Zaświadczenie ze szkoły lub akt urodzenia (w zależności od wieku)

W przypadku posiadania gruntów rolnych:
• Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa


  1. Oddzielnie dla każdego pełnoletniego członka rodziny 

  2. jeśli dotyczy 

Próg dochodu

uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego wynosi 895,70 zł netto.

nasi partnerzy