Terminy składania wniosków o stypendia


Wnioski o stypendia socjalne lub specjalne dla niepełnosprawnych można składać w dowolnym momencie roku akademickiego, co skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Wnioski o pozostałe stypendia należy złożyć w terminie do 14 dni od momentu rozpoczęcia semestru zimowego.

Politechnika Warszawska obejmuje swoich studentów i doktorantów systemem pomocy materialnej. Podstawowym jej składnikiem jest Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, utworzony z dotacji z budżetu państwa. Poza nim Uczelnia posiada Własny Fundusz Stypendialny oraz otrzymuje dodatkowe środki, takie jak dotacje przeznaczone na stypendia ministra.


W razie pytań i wątpliwości najlepiej poinformowaną osobą, która może udzielić wyjaśnień jest przewodniczący Komisji Socjalnej ks@samorzad.pw.edu.pl. Pomocą mogą również służyć wszystkie wydziałowe komisje stypendialne.

Redakcja Polibuda.info nie udziela żadnych informacji związanych z treścią tej strony.

Komunikaty

Kwoty stypendiów w Roku Akademickim 2014/2015


Kwoty stypendiów w Roku Akademickim 2014/2015 (PDF, 0.5MB)

Kwoty stypendiów na Rok Akademicki 2015/2016 zostaną określone pod koniec października 2015.

Czym jest zapomoga?


Zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej zapomoga, to pomoc finansowa, którą przyznaje się studentowi w losowej, przejściowo trudnej, sytuacji materialnej. Wniosek o zapomogę należy dostarczyć w ciągu 3 miesięcy od zdarzenia, które uprawnia do jej otrzymania.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Jak dostać stypendium?


Przed złożeniem wniosku o stypendium należy zapoznać się z dokumentacją dostępną na stronie Biura Spraw Studenckich w szczególności z Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej
Polecamy również zajrzeć do poradnika stypendialnego

Uzupełniony formularz , wraz z niezbędną dokumentacją, należy dostarczyć do dziekanatu lub do wyznaczonego w tym celu pracownika wydziału.

Wśród potrzebnych zaświadczeń są:
• Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach 1
• Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 1
• Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej 1
• Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu 2
• Oświadczenia o wysokości dochodu opodatkowanego podatkiem zryczałtowanym 2
• Zaświadczenia o alimentach, wyroki sądowe, akty zgonu 2

W przypadku posiadania rodzeństwa:
• Zaświadczenie o studiowaniu / Zaświadczenie ze szkoły lub akt urodzenia (w zależności od wieku)

W przypadku posiadania gruntów rolnych:
• Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa


  1. Oddzielnie dla każdego pełnoletniego członka rodziny 

  2. jeśli dotyczy 

Próg dochodu

uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego od października 2015 wynosi 895,70 zł netto.
od listopada 2015 wynosi 950,00 zł netto

nasi partnerzy